Odszkodowania i Zadośćuczynienia

Kancelaria Adwokacka Adwokat Alicji Kempa posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. W zakresie spraw odszkodowawczych możemy poszczycić się wieloma sukcesami na rzecz swoich Klientów. Prowadzimy między innymi sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu:

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Kancelaria adwokacka posiada bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych. Nasza kancelaria adwokacka oferuje Państwu m.in. usługi prawne w zakresie:

 1. dochodzenie roszczeń z AC, OC sprawcy wypadku komunikacyjnego;
 2. dochodzenie roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 3. dochodzenie odszkodowań z tytułu powstałych szkód materialnych, w tym kosztów najmu pojazdu zastępczego, utraty wartości pojazdu na skutek wypadku, kosztów pogrzebu, leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów itp.;
 4. dochodzenie zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej;
 5. dochodzenie rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 6. dochodzenie roszczeń dla najbliższych członków rodziny zmarłego.

ZADOŚĆUCZYNIENIA POWYPADKOWE

Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień związanych z uszczerbkiem na zdrowiu bądź związanych ze śmiercią osoby poszkodowanego. Posiadamy m.in. doświadczenie w sprawach:

 1. zapłatę wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, w tym m.in.: koszty leczenia, koszty wizyt lekarskich, koszty specjalistycznego sprzęty, koszty lekarstw, koszty rehabilitacji, koszty specjalistycznego transportu, koszty noclegu;
 2. uzyskanie z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumy potrzebne na przygotowanie do innego zawodu;
 3. renty z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej oraz z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 4. wypłatę zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia;
 5. zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny w związku ze śmiercią poszkodowanego i powstałą z tego tytułu krzywdą;
 6. odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny w związku ze śmiercią poszkodowanego jeżeli jej skutkiem jest znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ

Do zakresu usług prawnych świadczonych przez naszą kancelarię adwokacką można również zaliczyć reprezentację sądową w tzw. sprawach błędów w sztuce lekarskiej, zarówno przed sądami cywilnymi, karnymi jak i dyscyplinarnymi. Oferujemy w tym zakresie pomoc w:

 1. dochodzeniu odszkodowań z tytułu powstałych szkód majątkowych, w tym kosztów pogrzebu, kosztów leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów, itp.;
 2. dochodzeniu zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej;
 3. dochodzeniu rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

SZKODY NA MIENIU

W sytuacji zniszczenia mienia nasza kancelaria adwokacka może Państwu zaoferować kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych zarówno od samego sprawcy szkody jak i od zakładu ubezpieczeń z tytuły wykupionej polisy. Nasza kancelaria adwokacka oferuje w tym zakresie m.in.:

 1. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem mienia np. na skutek zalania mieszkania, budynków gospodarczych, biura;
 2. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem mienia np. na skutek pożaru;
 3. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem mienia np. na skutek innych zdarzeń losowych spowodowanych przyczynami zewnętrznymi.

ODSZKODOWANIA PRACOWNICZE

W zakresie roszczeń pracowników z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu podczas świadczonej pracy bądź w drodze do lub z pracy nasza kancelaria adwokacka może Państwu zaproponować:

 1. pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 2. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w tym zadośćuczynień;
 3. pomoc prawną w sporządzaniu odwołań od orzeczeń orzeczników ZUS;
 4. reprezentację sądową w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy.

ODSZKODOWANIA Z OC ROLNIKÓW

Jeżeli posiadają Państwo gospodarstwo rolne i w związku z jego funkcjonowaniem została wyrządzona szkoda, nasza kancelaria adwokacka może zaoferować Państwu pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień z obowiązkowego OC rolników. Oferta naszej kancelarii adwokackiej obejmuje w tym zakresie:

 1. dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z ubezpieczenia OC rolników w związku ze szkodami związanymi z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego będącymi następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia;
 2. dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w związku ze szkodami związanymi z ruchem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego;
 3. dochodzenie odszkodowań za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek zdarzeń losowych w postaci m.in.: ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu;
 4. dochodzenie odszkodowań w ramach wykupionego dobrowolnego ubezpieczenia od skutków suszy, powodzi, czy innych klęsk żywiołowych.

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

Kancelaria Adwokacka Adwokat Alicji Kempa posiada praktykę w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, a co za tym idzie również w dochodzeniu roszczeń z tym związanych. Nasza kancelaria adwokacka może pomóc Państwu m.in. w:

 1. wystąpieniu z roszczeniami o zaniechanie działań naruszających dobra osobiste, w tym o zabezpieczenie roszczeń na czas trwania procesu;
 2. dochodzeniu przed sądami czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, w tym ogłoszenia przeprosin w odpowiedniej treści i formie;
 3. dochodzeniu zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
 4. dochodzeniu określonych sum pieniężnych na wskazane cale społeczne;
 5. dochodzeniu odszkodowań z tytułu wyrządzenia szkód majątkowych na skutek naruszenia dóbr osobistych.
ul. Wełniany Rynek 9/5b
85-036 Bydgoszcz
Potrzebujesz porady? Zadzwoń:
+48 503 126 941